Wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met vrijlating tegemoetkoming Q-koorts

In de periode van 2007 tot en met 2010 heeft zich in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak voorgedaan. De uitbraak was onverwachts groot en had een uniek verloop. De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de…

Het bericht Wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met vrijlating tegemoetkoming Q-koorts verscheen eerst op IMK.

In de periode van 2007 tot en met 2010 heeft zich in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak voorgedaan. De uitbraak was onverwachts groot en had een uniek verloop. De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen voor de burgers zoveel als mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. Niettemin heeft de Q-koortsuitbraak indringende gevolgen gehad. Mensen zijn overleden aan Q-koorts of ernstig ziek geworden, en de impact op hun leven en dat van hun naasten is logischerwijze groot.

Op basis van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts, die op 1 oktober 2018 in werking is getreden, kunnen patiënten die als gevolg van een besmetting met Q-koorts tijdens de uitbraak chronische Q-koorts of QVS hebben opgelopen of een op QVS gelijkend ziektebeeld hebben en de nabestaanden van patiënten die zijn overleden aan chronische Q-koorts in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Vrijlating bij middelentoets bijstand
In de Participatiewet (Pw) bestaat voor gemeenten de mogelijkheid om in het individuele geval een materiële of immateriële schadevergoeding niet tot de middelen te rekenen. Daarnaast bestaat in de Pw de mogelijkheid uitkeringen en vergoedingen voor (im-)materiële schade bij ministeriële regeling niet tot de middelen te rekenen. Voor de tegemoetkomingen die worden uitgekeerd op basis van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts, acht de regering het wenselijk om van deze laatste mogelijkheid gebruik te maken. Dit leidt ertoe dat uniform met de tegemoetkomingen wordt omgegaan en elke bijstandsgerechtigde die een dergelijke tegemoetkoming ontvangt door gemeenten op dezelfde wijze wordt behandeld. Ook wordt hiermee mogelijk gemaakt dat bij de aanwending van de tegemoetkomingen bijstandsgerechtigden in dezelfde positie komen te verkeren als niet-bijstandsgerechtigden.

Aan artikel 7 van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • o. de eenmalige tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2 van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Bron: Staatscourant

Het bericht Wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met vrijlating tegemoetkoming Q-koorts verscheen eerst op IMK.